preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ostrog Kaštel Lukšić

Natječaj za voditelja ŠBV

Natječaj za radno mjesto voditelj Školskog botaničkog vrta na određeno puno radno vrijeme:

 

Priloženi dokumenti:
natjecaj - voditelj SBV.PDF


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE OSTROG – KAŠTEL LUKŠIĆ

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić objavljen je u Narodnim novinama izdanje 108/2021, broj oglasa 5610  dana 6. listopada 2021. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić dana 6. listopada 2021. godine.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić, a teče od

 07. listopada do 14. listopada 2021. godine.

 

U privitku se nalazi:

 • Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelje/ice Osnovne škole Ostrog - Kaštel Lukšić
 • Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ostrog-Kaštel Lukšić 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE OSTROG – KAŠTEL LUKŠIĆ

                         

 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić objavljen je u Narodnim novinama izdanje 68/2021 br. oglasa 3500 dana 23. lipnja 2021. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić dana 23. lipnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić, a teče od 24. lipnja do 1. srpnja 2021. godine.

 

-        Odluka  i natječaj za imenovanje ravnatelja/ice se nalazi u privitku:

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA

Poziv na procjenu odnosno testiranje - natječaji na određeno vrijeme od 19.4.2021.g.

Rang lista nakon provedenog testiranja - učitelj TZK

Poziv na procjenu odnosno testiranje - učitelj fizike

Natječaj za zapošljavanje učitelja fizike:

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata donijelo je slijedeću Odluku:

"Sukladno članku 14 stavak 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i  vrednovanje kandidata za zapošljavanje  neće se provesti procjena odnosno testiranje budući da se na natječaj prijavio samo jedna kandidat pod "grupom A" Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
Priloženi dokumenti:
Obavijest -logoped.PDF


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - travanj 2021.

Poziv na procjenu odnosno testiranje - pomoćno tehnički radnik u vrtu

Poziv na procjenu odnosno testiranje - učitelj informatike

Na pismenom testiranju 26. travnja 2021. nije pristupio kandidat pod A) te se pozivaju kandidati pod B) odnosno C), koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te udovoljavaju uvjetima natječaja, a putem eletroničke pošte dostaviti  će se poziv na pismeno testiranje.

 


Poziv na procjenu odnosno testiranje - učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR

Poziv na procjenu odnosno testiranje - učitelj glazbene kulture

Poziv na procjenu odnosno testiranje - stručni suradnik logoped

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - ožujak 2021.g.

Odluka o poništenju natječaja objavljenih 15. 02.2021.g.

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj informatike i tehničke kulture

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj fizike

OBAVIJEST O NOVOM TERMINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA ZA POSTUPAK VREDNOVANJA KANDIDATA (NATJEČAJI PROSINAC)

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA I VRIJEME (natječaji prosinac)

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA I VRIJEME (natječaji studeni)

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - prosinac 2020. g.

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - studeni 2020. godine

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA NA NATJEČAJE OD 29.09.2020. G.

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA I VRIJEME

NATJEČAJI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto Stručni suradnik pedagog - pripravnik

 

 

Priloženi dokumenti:
Odluka o ponistenju natjecaja.PDF


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA za stručnog suradnika, pedagog - pripravnik
Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru kandidata.PDF


ODLUKA o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

RADNO MJESTO: Stručni suradnik/ica – pripravnik/ica – provedba mjere ,, Stjecanje prvog radnog iskustva pripravništva'' čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

 


Izbor po natječaju

Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA OSTROG

KAŠTEL LUKŠIĆ

KLASA:602-02/19-01/195

URBROJ:2134/01-14-01-19-04

U Kaštel Lukšiću, 18. studenoga 2019. godine

 

Na temelju članka 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi sljedeći:

POZIV

na pristupanje procjeni – testiranju

 

I.

Temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj/ica Glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno, objavljenoga dana 28.10.2019.godine, sukladno pozitivnim Zakonskim propisima i odredbama Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sasvim prilozima, ispravama i koji ispunjavanju uvjete natječaja, Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, radi poziva na procjenu odnosno testiranje.

II.

Sukladno članku I. ove Odluke pozivaju se svi kandidati, osim kandidata koji su Obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku, prisustvovati  procjeni odnosno testiranju koje će se održati dana 22.11. 2019. godine s početkom u 09:00 sati u Osnovnoj školi OSTROG, Put svetog Lovre 2, Kaštel Lukšić. Procjena odnosno testiranje obavit će se usmeno, putem razgovora sa kandidatima u trajanju do 15 minuta sa svakim kandidatom, o poznavanju propisa i to:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18)
 • Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)
 • Zakona o radu (NN 93/14, 127/19)
 • Statut OŠ OSTROG (2019.)

III.

Prilikom pristupanja procjeni odnosno testiranju svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu ili putovnicu).

IV.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

V.

Ovaj poziv na procjenu odnosno testiranje upućuje se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte i objavljuje se na javnom dostupnim mrežnim stranicama Škole.

                                                                                                                   Ravnateljica:                

                                                                                                                   Silvana Maganjić,prof.

Dostavit:

 1. Kandidatima po natječaju
 2. Pismohrana                                                                                                                                                                                                    

Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA OSTROG 

Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić

 

 

Klasa: 602-02/19-01/201

Urbroj:2134/01-14-01-19-03

Kaštel Lukšić, 12. 11. 2019. godine

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 2, raspisuje

Natječaj za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Stručni suradnik - logoped - 1 izvršitelja/ica  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Rad u OŠ Ostrog.
 2. Učitelj edukator – rehabilitator - 1 izvršitelja/ica  na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Rad u OŠ Ostrog.

 

Uvjeti: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda        

za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o odgovarajućim poslovima – ne stariji od   30 dana.

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja        

prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106.             Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne stariji od 6 mjeseci.

 

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su  se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

 

 

Kandidat koji pravo prednosti ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili  potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na razgovor 5 dana prije dana određenog za razgovor. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidat koji nije pristupio  razgovoru ne smatra se kandidatom.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić, s naznakom „za natječaj“.

 

Sve kandidate izvijestiti će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stanica Škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Silvana Maganjić, prof.

          

 

 


Natječaj
Priloženi dokumenti:
OS 20191025 133621.pdf


Obavijest

 

OBAVIJESTI I UPUTE

Kandidatima u postupku javnog natječaja za zapošljavanje tajnika škole

 

Javni natječaj za zapošljavanje tajnika- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme,  u OŠ Ostrog  objavljen je  na web stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje 08. 04. 2019. godine i na web stranici OŠ Ostrog, Kaštel Lukšić.

 

Tajnik škole obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi NN  40/2014

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

Pisana provjera znanja provest će se iz područja bitnih za obavljanje poslova tajnika škole.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za testiranje:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18)
 2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 3. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)
 7. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

       

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZANANJA:

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisane provjere znanja (testiranje) i usmenog intervjua.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  biti će pozvani na testiranje- Poziv na pisano testiranje, kao i mjesto i vrijeme održavanja testiranja, biti će poslano putem e-maila svim kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja .

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju . Testiranje traje najviše 45 minuta. Kandidati koji na bilo koji način (prepisivanjem, korištenjem mobitela, razgovorom,..) remeti postupak testiranja biti će  udaljen s testiranja i smatrati će se da je da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio prethodne promjene znanja i sposobnosti  kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  bodova na testiranju.

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA OSTROG

Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić

 

Klasa: 602-02/19-01/86

Urbroj:2134/01-14-02-19-01

Kaštel Lukšić, 09.04. 2019. godine

MREŽNA STRANICA ŠKOLE

                                                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 2, zastupana po ravnateljici Silvani Maganjić, prof., raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. Tajnik škole- 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

 

 

Trajanje natječaja: 09. 04. 2019. do 17.04.2019. godine

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • a) VSS/ sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski  stručni studij javne uprave

b) VŠS/ preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
 • Poznavanje rada na računalu
 • Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis (obavezno navesti e-mail adresu),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana.

-dokaz o radnom iskustvu  na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  od najmanje 1 godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa …), a koja je evidentirana  i u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba) ili vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati, o poznavanju rada na računalu.

  

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava.

 

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, koja obuhvaća pisano testiranje i intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Svi podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, području povjere -pravnim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru objaviti će se na službenoj web stranici Osnovne škole Ostrog:  www.os-ostrog-kastelluksic.skole.hr. O vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete biti će obaviješteni putem e-maila najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su  se prilikom prijave pozvati na to pravo i ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim  zakonom na osnovu kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji pravo prednosti ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                             Ravnateljica:

                                                                             Silvana Maganjić, prof.

 


Natječaji


NATJEČAJI


NATJEČAJI

Natječaji


Natječaji


NATJEČAJI


Natječaji


Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA OSTROG
Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić
Klasa: 602-02/18-01/75

Urbroj:2134/01-14-01-18-01

Kaštel Lukšić, 7.5.2018. godine

 

MREŽNA STRANICA ŠKOLE
                                                                     


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17), Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 2, raspisuje

 


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

Učitelj/ica  glazbene kulture - 1 izvršitelja/ica  na određeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno do povratka radnice na rad. Rad u OŠ Ostrog i PŠ Lećevica.
Učitelj/ica razredne nastave- 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka radnice na rad. Rad u PŠ Lećevica.
Učitelj/ica  hrvatskog jezika- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka radnice na rad. Rad u OŠ Ostrog.


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje.  

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su  se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidat koji pravo prednosti ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić.

                                                                                Ravnateljica:

                                                                                Silvana Maganjić, prof.


eDnevnik

Slikovni rezultat za e dnevnik za roditelje

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
19.10.2021. 19:53
Učenici i učitelji Osnovne škole Ostrog sudjelovali su u manifestacijama u Kaštel Kambelovcu
Ovogodišnja manifestacija "Jesen u Kaštelima - Sajam plodova zemlje" održana je u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu. U cilju promicanje agro-turističke ponude Kaštela i poljoprivredne tradicije Kaštela sudjelovale su odgojno-obrazovne ustanove te druge kaštelanske udruge.  Organizirano je prikupljanje donacija i pekarskih proizvoda za pogođene potresom u Petrinji pa je pomoć stigla i od roditelja i djelatnika Osnovne škole Ostrog. Na prigodno uređenom štandu škole moglo se vidjeti pekarsko umijeće vrijednih roditelja, plodovi zemlje, sezonsko voće i povrće te starinski predmeti kojima su bili dijelom svakodnevne uporabe. Podršku svojoj školi dali su učenici 1.c i 3.a razreda, a sudjelovali su i u milenijskoj fotografiji koja je za cilj imala skretanje pažnje javnosti na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Dani kruha videozapis

19.10.2021. 19:12
PRVAŠI U GAŠPINIM MLINICAMA
  Ove godine i naši najmlađi učenici obilježili su Dane kruha na poseban način, posjetom Gašpinim mlinicama u Solinu. Ujedno su uživali u pravom jesenskom vremenu družeći se u parku. Nezaboravna prva izvanučionička nastava za učenike prvih razreda i njihove učiteljice. Gašpine mlinice_ videozapis    

19.10.2021. 18:07
PROJEKT BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA
Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. U OŠ Ostrog voditelj projekta je učiteljica Ana Grgantov.

13.10.2021. 21:12
OBAVIJEST BUDUĆIM SREDNJOŠKOLCIMA I NJIHOVIM RODITELJIMA/STARATELJIMA
Odsjek profesionalnog usmjeravanja HZZ Split objavio je rezultate ljetnog upisnog roka u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji/staratelji na taj način imaju uvid u informacije korisne pri izboru srednjoškolskog obrazovnog programa. Dokument 'Broj bodova za upis u 2021./2022.' se nalazi na poveznici .

27.09.2021. 15:47
DODJELA ŽUPANOVIH PRIZNANJA UČENICIMA I MENTORIMA
Župan Boban uručio priznanja svim učenicima i mentorima koji su ostvarili uspjehe na ovogodišnjim državnim natjecanjima         78 najuspješnijih učenika na državnim natjecanjima i njihovi mentori u petak, 24.9.2021. su primili nagrade župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, koji je istaknuo kako su ove nagrade poticaj za daljnji napredak i rad. Među nagrađenim učenicima bio je i naš učenik 7.c razreda Tonči Crljen sa svojom mentoricom Radmilom Matijašević Foscarini. Tonči je 12. travnja 2021.g već drugu godinu zaredom osvojio prvo mjesto na Državnom natjecanju iz informatike u kategoriji Digitalnih kompetencija. „I ovo je na neki način rezultat naših Centara izvrsnosti i zbog toga smo posebno sretni. Čestitam učenicima, roditeljima i mentorima, a mi ćemo ih i dalje pratiti“, rekao je Boban i dodao kako su brojne županije u Hrvatskoj slijedile primjer Splitsko-dalmatinske županije, koja je prva uvela ovakvu vrstu nagrađivanja.

CMS za škole logo
Osnovna škola Ostrog Kaštel Lukšić / Put Sv. Lovre 2, HR-21215 Kaštel Lukšić / os-ostrog-kastelluksic.skole.hr / os-ostrog@os-ostrog.hr
preskoči na navigaciju